Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ศศิธร บัวทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
ร้อยโท วสันต์ จันทร์เทศ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
กัญญารัตน์ สิงห์สา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
ปารีญา บุญพรม
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
Responsive image
รชตพร น้อยนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
สุปราณี หอมหวล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
Responsive image
สิบเอก อำนาจ บุญพรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
รมย์รลิน แก้วยศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
สรายุทธ หลวงแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
ชนิตดา จำแนกรส
คนงานทั่วไป
Responsive image
วรรณิษา ยอดพรม
คนงานทั่วไป
Responsive image
ไพรัช บุญเรียบ
นักการภารโรง
Responsive image
กิตติ นนทชัย
คนงนทั่วไป
Responsive image
ชาญ ก้อนเพชร
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
สมคิด สร้อยมี
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
กฤษณะ จุ้ยพลับ
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)
Responsive image
สมพร นะจันต๊ะ
พนักงานขับรถ (รถขยะ)
Responsive image
ไชยา พวงแก้ว
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถเครื่องจักกลเบา)
Responsive image
ชัญญา บุญสิงห์
คนงานทั่วไปสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th