Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งแรกของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เดิมตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านปากห้วยด่าน  ต.บุ่งคล้า  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 
ก่อสร้างอาคารเรียนโดยกรมพัฒนาชุมชน 
          20 พฤษภาคม 2540      เริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรก     
          25 กุมภาพันธ์ 2546      (เดิมชื่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วยด่าน) 
          4 มีนาคม 2553           อบต.บุ่งคล้า ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพื่อขอใช้พื้นที่จำนวน 2 ไร่ สำหรับสร้างอาคารเรียน
          1 ธันวาคม  2553         ตรวจรับการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
                                         จำนวน 2,474,000 บาท  (อาคารหลังที่ 1)
          4 กรกฎาคม 2554        ย้ายนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วยด่าน หมู่ที่ 7  มาเรียนอาคารแห่งใหม่  หมู่ที่ 5 
                                         และเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ เป็น   “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า”
         16 ธันวาคม 2562        ตรวจรับการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
                                        จำนวน 2,857,386 บาท  (อาคารหลังที่ 2)
          30 กรกฎาคม 2563     ตรวจรับการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กเอนกประสงค์ ศพด. ต.บุ่งคล้า
                                         (โดมสำหรับใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้)  งบ 1,538,000 บาท
 
          ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า  จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับชั้นเรียน คือ
                        ห้องเรียนที่  1    ปฐมวัย 2 ขวบ
                        ห้องเรียนที่  2    ปฐมวัย 3 ขวบ
                        ห้องเรียนที่  3    ปฐมวัย 4 ขวบ
 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th