Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ส.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
11 ส.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
19 ก.ย. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผลการให้การช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
08 ก.ค. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
29 มิ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
02 มิ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ อบต.บุ่งคล้า ลงวันที่ 2 มิ.ย.2563 เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)
02 มิ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า ที่ 201/2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความช่วยเหลือดานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19)
18 ธ.ค. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า ที่ 667/2560 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2560 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
10 ธ.ค. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ อบต.บุ่งคล้า ลงวันที่ 10 ธ.ค.2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่่งคล้า
16 พ.ย. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า ที่ 613/2560 ลงวันที่ 16 พ.ย.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th