Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ตั้ง
     ตำบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสัก ประมาณ 23 กิโลเมตร ตำบลบุ่งคล้ามีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 52.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,625 ไร่


สภาพภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโปกหล่น มีลำธารน้ำไหลผ่านหมู่บ้านหลายสาย เช่น คลองยาง คลองน้ำคล้า คลองชะเอม คลองอมกง คลองร่องกอก คลองขี้นา คลองน้ำด่าน และคลองบุ่งคล้า เป็นต้น ซึ่งเป็นคลองที่มีน้ำไหลผ่านราษฎรใช้ในการทำการเกษตร พื้นที่ฝั่งขวาของตำบลติดกับแม่น้ำป่าสัก ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน ตำบลบุ่งคล้ามีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีชื่อเรียกว่า“หนองแส” มีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ราษฎรตำบลบุ่งคล้าและพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งอาหารและทำการเกษตร
ทิศเหนือ  
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก 
เขตติดต่อกับ ตำบลบุ่งน้ำเต้า, ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก
เขตติดต่อกับ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เขตติดต่อกับ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก
เขตติดต่อกับ อำเภอเขาค้อ

สภาพภูมิอากาศ
     ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ
     (1) ฤดูร้อน เริ่มระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน
     (2) ฤดูหนาว เริ่มระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
     (3) ฤดูฝน เริ่มระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ ลำห้วย แม่น้ำ
บึง หนอง และอื่นๆ
จำนวน 1 แห่ง คือแม่น้ำป่าสัก (ไหลผ่านหมู่ที่ 7,8 ,9)
จำนวน 2 แห่ง คือ หนองแส หมู่ที่ 13 ,กุดกุ่ม หมู่ที่ 8

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝายน้ำล้น  
บ่อน้ำตื้น
ประปาหมู่บ้าน 
บ่อบาดาล
จำนวน 16 แห่ง คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14 
จำนวน18 แห่ง คือ หมู่ที่ 5, 14
จำนวน 16 แห่ง คือ หมู่ที่  1, 3 , 4, 5, 6, 7, 9, 10 , 11, 12, 13, 14
จำนวน 46 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 – 14
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th