Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 บุ่งคล้า นายรุจน์  เพชรประทุม กำนันตำบลบุ่งคล้า 086-203-8021
2 บุ่งคล้า นายสมศักดิ์  มีสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 082-6696171
3 บุ่งคล้า นายนันธชัย  ฉัตรเวช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 096-1593401
4 หัวนา นางภรณี  โสมกา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 064-402-9465
5 บุ่งคล้า นายวีระพงษ์  ซื่อตรง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 089-644-8952
6 หนองคัน นายไชยา  โสภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 086-932-5321
7 ปากห้วยด่าน นายพิกุล  คำสังวาลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 085-8756579
8 กุดกุ่ม นายลิขิต  เกยเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 085-729-1213
9 โพธิ์ทอง นายสุวัตร  สังข์เมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 084-815-7618
10 ตรุบลาน นายเลิศ   กันนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 086-0346021
11 ร่องกอก นายสุทัตตา  เมฆทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 094-6271884
12 ดงลาน นายรังสรรค์  ทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 080-7910429
13 โนนแดง นางสุภาพ  ตระการฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 081-394-0822
14 บุ่งคล้าใต้ นายอำนวย  เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 081-2838319

จำนวนประชากร
     จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,102 คน แยกเป็นชาย 3,958 คน หญิง 4,144 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,413 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562 จากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์)
 
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 317 346 663 195
2 474 473 947 238
3 280 296 576 151
4 361 397 758 258
5 242 252 494 239
6 366 404 772 221
7 344 340 684 187
8 150 175 325 102
9 168 186 354 109
10 170 165 335 101
11 273 267 540 154
12 273 267 540 143
13 321 338 659 188
14 227 263 490 127
 รวม 3,958 4,144 8,102 2,413

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์      จำนวน 16 แห่ง
 
หมู่ที่ วัด สำนักสงฆ์
1 วัดศรีเมือง -
2 - สำนักสงฆ์เสน่ห์อารมณ์ 
3 - -
4 วัดหัวนา   สำนักสงฆ์เทพนิมิต  
5 - สำนักสงฆ์ฌาปนสถานป่าช้า
6 วัดแก้วสว่าง สำนักสงฆ์ป่าขุนศึกสงครามชัย
7 วัดมะเดื่องาม -
8 วัดทุ่งสว่างนาจารย์ -
9 - -
10 วัดอินทร์ประสาน สำนักสงฆ์ป่าช้า
11 วัดหลักเมืองพัฒนาราม -
12 วัดโนนศรีแก้ว สำนักสงฆ์โคกศาลา
13 - สำนักสงฆ์โนนแดง
สำนักสงฆ์รักไทย
14 - -

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน 3 แห่ง
     1.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
     2.โรงเรียนบ้านหัวนา
     3.โรงเรียนบ้านหนองคัน
  
- โรงเรียนอาชีวศึกษา     จำนวน 1 แห่ง
     1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 1 แห่ง
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า


สาธารณสุข
 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 
จำนวน 2 แห่ง100 เปอร์เซ็นต์
 

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th