Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
10 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
10 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการพัฒนาบุคลากร
10 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการวางแผนอัตรากำลัง
10 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
10 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการสรรหา บรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
03 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้างปี 2566
03 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครูปี 2566
03 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th