Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลบุ่งคล้า
     ตำบลบุ่งคล้า มีหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า “บุ่ง” ในบริเวณหนองน้ำนั้น มีพืชชนิดหนึ่งเรียกตามภาษาพื้นบ้านว่า “ต้นคล้า” มีลักษณะลำต้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 นิ้ว สูง ประมาณ 1 เมตร เปลือกของต้นคล้านำไปใช้ได้ลักษณะเดียวกับไม้ตอก แต่เหนียวและทนทานกว่า จากเหตุผลทั้งสองประการ จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลบุ่งคล้า”

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
     สภาตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ พิเศษ 52ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นต้นไป  
ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ต้นยางคู่
หนองน้ำและต้นคล้า

ทุ่งข้าว
ภูเขา
หมายถึง ต้นไม้คู่ตำบลบุ่งคล้า ที่มีมาแล้วไม่น้อยกว่า 80 ปี
หมายถึง ในอดีตตำบลบุ่งคล้า มีพื้นที่เป็นหนองน้ำแหล่งทำมาหากิน
ของราษฎร ซึ่งบริเวณหนองน้ำจะมีต้นคล้าเป็นจำนวนมาก
หมายถึง เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ มีอาชีพหลัก คือ การปลูกข้าว
หมายถึง เป็นตำบลที่มีพื้นที่ เป็นเนินเขาและติดกับภูเขา
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th