Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
"บุ่งคล้าน่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง"

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หนองแสลือเรื่อง    รุ่งเรืองเกษตรกรรม
รักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน   ลูกหลานสามัคคี
ยางคู่นี้โดเด่น    เน้นห่างไกลไร้ยา

พันธกิจ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีดังนี้
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ แหล่งน้ำกินน้ำใช้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และรางระบายน้ำ
1.2 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำการเกษตร แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
1.3 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.3 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมสุขภาพ
4.2 ควบคุมและระวังโรคติดต่อ
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับตำบล
5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
5.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.2 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.3 ป้องกันสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.4 บำรุง รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6.) ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย
6.2  การให้บริการประชาชนและการพัฒนารายได้
6.3  การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th