Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1/2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
enlightened ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565
รับสมัครตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.
เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1.สำเนาสูติบัตร   3 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มาราดา อย่างละ 3 ฉบับ
4.รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  3 รูป
5.สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 1 ชุด
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ม.5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565